Begroting 2020

Incidentele baten en lasten 2020-2023

 Incidentele baten en lasten 2020-2023

Bedragen * € 1.000,-

Programma / taakveld

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Dienstverlening en organisatie

Nieuw beleid 2019

0.4

Overhead

Tijdelijke formatie-uitbreiding organisatie

-60

Nieuw beleid 2020

0.2

Burgerzaken

Westlands model

-50

-50

Samen leven en ondersteuning

Nieuw beleid 2018

7.1

Volksgezondheid

Uitvoering gezondheidsbeleid

-85

Nieuw beleid 2019

6.6

Maatwerk-voorzieningen (WMO)

Tijdelijke formatie-uitbreiding SD informatiemanagement

-60

4.2

Onderwijshuisvesting

Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs

-110

-110

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Uitvoeringsagenda kernvisies-programma leefbaarheid

-100

6.6

Maatwerk-voorzieningen (WMO)

Vroegsignalering

-120

6.6

Maatwerk-voorzieningen (WMO)

Inkoop sociaal domein

-200

Autonome ontwikkelingen

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud handbalveld Zwaagdijk toplaag

-20

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag

-20

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud handbalveld Hauwert toplaag

-20

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld MOC

-25

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk

-25

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes

-25

5.2

Sportaccommodaties

Groot onderhoud voetbalveld DESS

-30

Wonen, werken en recreëren

Nieuw beleid 2018

3.1

Economische ontwikkeling

Centrumvisie

-50

3.1

Economische ontwikkeling

Toeristisch en centrumcoordinator

-100

Nieuw beleid 2019

8.3

Wonen en bouwen

Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet

-100

-100

Nieuw beleid 2020

8.3

Wonen en bouwen

Voorbereiding invoering Omgevingswet

-370

3.4

Economische promotie

Uitvoering verblijfsrecreatie

-75

-75

8.3

Wonen en bouwen

Project actualiseren gebruiksvergunningen

-203

-203

-102

8.3

Wonen en bouwen

Westlands model

-68

-68

8.3

Wonen en bouwen

Vergunningverlening

-120

8.1

Ruimtelijke Ordening

IJsselmeerkust

-25

-25

-25

8.3

Wonen en bouwen

Huisvesting buitenlandse werknemers

-50

2.1

Verkeer en vervoer

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit

-80

-80

Subtotaal Programma's

-2.066

0

-731

0

-201

0

-30

0

Incidentele mutaties in reserves

Dienstverlening en organisatie

Nieuw beleid 2019

0.10

Algemene reserve

Tijdelijke formatie-uitbreiding organisatie

60

0.10

Algemene reserve

Bijdrage DeSom

248

Nieuw beleid 2020

0.10

Algemene reserve

Westlands model

50

50

Samen leven en ondersteuning

Nieuw beleid 2018

0.10

Reserve sociaal domein

Uitvoering gezondheidsbeleid

85

Nieuw beleid 2019

0.10

Algemene reserve

Tijdelijke formatie-uitbreiding SD informatiemanagement

60

0.10

Algemene reserve

Uitvoering Integraal Huisvestings Plan onderwijs

110

110

0.10

Algemene reserve

Uitvoeringsagenda kernvisies-programma leefbaarheid

100

Wonen, werken en recreëren

Nieuw beleid 2018

0.10

Algemene reserve

Centrumvisie

50

0.10

Algemene reserve

Toeristisch en centrumcoordinator

100

Nieuw beleid 2019

0.10

Algemene reserve

Tijdelijke formatie-uitbreiding omgevingswet

100

100

0.10

Reserve sociaal domein

Vroegsignalering

120

0.10

Reserve sociaal domein

Inkoop sociaal domein

200

Nieuw beleid 2020

0.10

Algemene reserve

Voorbereiding invoering Omgevingswet

370

0.10

Algemene reserve

Uitvoering verblijfsrecreatie

75

75

0.10

Algemene reserve

Project actualiseren gebruiksvergunningen

203

203

102

0.10

Algemene reserve

Westlands model

68

68

0.10

Algemene reserve

IJsselmeerkust

25

25

25

0.10

Algemene reserve

Huisvesting buitenlandse werknemers

50

0.10

Algemene reserve

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) capaciteit

80

80

0.10

Algemene reserve

Vergunningverlening

120

Autonome ontwikkelingen

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud handbalveld Zwaagdijk toplaag

20

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud handbalveld Spartanen toplaag

20

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud handbalveld Hauwert toplaag

20

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld MOC

25

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld Zwaagdijk

25

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld Opperdoes

25

0.10

Reserve sportvelden

Groot onderhoud voetbalveld DESS

30

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Dekking desintegratie havens

20

Subtotaal incidentele mutaties in reserves

0

2.334

0

731

0

201

0

30

Structurele mutaties in reserves

Dienstverlening en organisatie

0.10

Reserve personeel

boventallig personeel

30

30

30

30

0.10

Reserve sportvelden

Dotatie

-32

-32

-32

-32

Samen leven en ondersteuning

Wonen, werken en recreëren

0.10

Algemene reserve

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

-10

-10

-10

-10

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

De Bloesem

171

159

146

130

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

de Dres

251

242

229

220

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Sporting Andijk

161

156

151

146

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Voormalig gemeentehuis Medemblik

22

22

22

20

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Onderwijs afschrijving

170

149

147

135

0.10

Reserve exploitatie gemeentelijke accommodaties

Afschrijvingen openbare ruimte

39

39

39

39

Subtotaal structurele mutaties in reserves

-42

844

-42

797

-42

764

-42

720

Totaal reserves

-42

3.177

-42

1.528

-42

965

-42

751

ga terug