Begroting 2020

Balans 2020-2023

 Balans 2020-2023

Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna.

Bedragen * € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.112

990

868

792

Materiële vaste activa

102.469

105.748

106.486

103.743

Financiële vaste activa

8.686

7.999

7.600

7.305

Totaal vaste activa

112.267

114.737

114.954

111.840

Vlottende activa

Voorraden

6.189

6.189

6.189

6.189

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

8.885

8.885

8.885

8.885

Overlopende activa

2.999

2.999

2.999

2.999

Totaal vlottende activa

18.073

18.073

18.073

18.073

Vaste passiva

Eigen vermogen

44.048

42.819

41.975

41.005

Voorzieningen

16.621

16.628

17.374

18.162

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar

56.855

60.547

60.862

57.930

Totaal vaste passiva

117.524

119.994

120.211

117.097

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

6.891

6.891

6.891

6.891

Overlopende passiva

5.925

5.925

5.925

5.925

Totaal vlottende passiva

12.816

12.816

12.816

12.816

Totaal passiva

130.340

132.810

133.027

129.913

ga terug