Begroting 2020

EMU-saldo

 EMU-saldo

In het volgende overzicht berekenen we het EMU-saldo. Het EMU-saldo drukt uit welk financieringstekort we hebben. Het EMU-saldo van een land is gelijk aan het saldo van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en de decentrale overheden. De Europese Unie heeft bepaald dat het EMU-tekort van een land niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product.

De begroting van een gemeente wordt opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Bij de berekening van het EMU-saldo wordt uitgegaan van ontvangsten en uitgaven (het kasstelsel). Dit betekent bijvoorbeeld dat investeringen volledig ten laste komen van het EMU-saldo in het jaar van aanschaf, terwijl bij een stelsel van baten en lasten de investering wordt afgeschreven over de gebruiksduur. Ook bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen worden niet meegenomen in de berekening van het EMU-saldo. Een positief begrotingssaldo hoeft dus niet te betekenen dat het EMU-saldo ook positief is.

Bedragen * € 1.000,-

2019

2020

2021

2022

2023

Begrotingsresultaat voor mutaties reserves

-5.962

-2.986

-1.595

-1.112

-636

Afschrijvingen

4.646

6.117

5.813

5.470

6.054

Stortingen in voorzieningen

1.593

518

942

1.547

906

Investeringen

-5.000

-4.971

-8.970

-6.086

-3.236

Opbrengsten grondexploitatie

-716

-684

-680

-686

-687

Uitgaven ten laste van voorzieningen

-738

-1.011

-936

-801

-118

Berekend EMU-saldo

-6.177

-3.017

-5.426

-1.668

2.283

ga terug