Begroting 2020

Analyse 2019-2020

 Analyse 2019-2020

Hieronder vindt u de financiële samenvatting van de totale baten en lasten per programma.
Daarna volgt de analyse van de verschillen tussen 2019 en 2020.

Het totale verschil bedraagt € 150.000,-.

Bedragen* € 1.000,-

2020

Belastingen

101

Gemeenschappelijke regelingen

-415

Algemene uitkering

3.875

Indexatie exploitatiebudgetten en subsidieprogramma

-102

Rente

54

Kostendekkende leges

175

CAO

-978

Grondexploitaties

-33

Afschrijvingen

-69

Reserves

-68

Riolering

-36

Autonome ontwikkelingen 2020

2.504

Zomernota 2019

75

Vrijval indexatie subsidieplafond

91

Afval nadeel door lager tarief

-164

Overige aanpassingen

-74

Incidentele dekking tekort afvalverwerking 2019 (voorziening afval)

-80

Structureel resultaat Lentenota (in 2019 gedekt uit algemene reserve)

-206

Interactieve kaarten

-50

Extra middelen kapitaalgoederen

-67

Extra middelen duurzaamheid

-125

Begroting 2019

-528

Nieuw beleid

-2.316

Dekkingsplan

470

Begroting 2020

-1.846

Overige verschillen

-13

Verschil 2019 - 2020

150

ga terug