Begroting 2020

Actueel begrotingsresultaat 2020-2023

Inleiding

 Inleiding

Bedragen * € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

1. Belastingopbrengst

101

101

101

101

2. Gemeenschappelijke regelingen

-350

-85

-158

-180

3. Algemene uitkering

2.865

2.413

2.334

3.241

4. Subsidieplafonds

-62

-62

-62

-62

5. Indexatie exploitatiebudgetten

-40

-40

-40

-40

6. Rente

6

3

19

34

7. Kostendekkende leges

157

149

151

151

8. CAO ontwikkeling

-978

-1.177

-1.192

-1.227

9. Grondexploitaties

-24

-24

-23

-21

10. Afschrijvingen

78

6

6

3

11. Reserves

-35

-34

-33

-77

Subtotaal autonome ontwikkelingen

1.718

1.250

1.103

1.923

12. Structureel effect Zomernota

75

75

75

75

Subtotaal tussentijdse rapportages 2019

75

75

75

75

13. Organisatie verkiezingen

-

-83

-83

-83

14. Nieuwe overeenkomst afvalverwerking

-164

-164

-164

-164

15. Vrijval indexatiebudget subsidieprogramma

91

59

80

86

16. Vrijval afschrijvingslasten

200

592

527

-

17. Overige

16

14

14

14

Subtotaal overige aanpassingen

143

418

374

-147

Programmabegroting 2020 - 2023

1.996

1.477

1.440

1.739

ga terug