Begroting 2020

Verbonden partijen

Overzichten

 Overzichten

1    Totaaloverzicht

Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.

Bedragen *€ 1.000,-

Programma

Verbonden partij

Belang

Eigen vermogen 31-12-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat 2018

Bijdrage 2020

1

OBS

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

n.v.t.

0

90

1

Westfries Archief

Vertegenwoordiging in het AB

358

41

-29

357

1

DeSom

Vertegenwoordiging in het AB

616

2.290

54

2.136

2

GGD

Vertegenwoordiging in het AB

241

12.542

328

1.630

2

WerkSaam

Vertegenwoordiging in het AB

7.470

12.068

0

1.637

3

Veiligheidsregio

Vertegenwoordiging in het AB

5.010

53.311

521

2.886

3

Omgevingsdienst NHN

Vertegenwoordiging in het AB

2.595

4.118

1.365

1.285

3

CAW

Vertegenwoordiging in het AB

853

3.456

4

0

3

RSW

Vertegenwoordiging in het AB

2.534

2.088

33

252

3

Archeologie West-Friesland

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

31

Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen

10.304

1

BNG

Aandeelhouder
(0,025%)

4.990.000

132.519.000

337.000

-

3

ONHN

Aandeelhouder
(3,54%)

843

2.545

37

133

3

Stadshavens

Aandeelhouder
(100%)

573

920

-39

-

3

Alliander

Aandeelhouder
(0,209%)

4.129.000

4.216.000

334.000

-

Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties

133

Totale bijdragen verbonden partijen

10.437

2    Risico's

Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .

Programma

Verbonden partij

Risico's

Risico gemeente Medemblik

3

CAW

Garantstelling HVC

15.408

Totale ongedekte risico's

15.408