Begroting 2020

Wonen, werken en recreëren

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2020.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Taakveld

Wonen

Voldoende woningen en passende huisvesting voor (toekomstige) inwoners van Medemblik.

We geven prioriteit aan nieuwbouw voor kleine huishoudens (starters en senioren).

8.3

We ontwikkelen nieuwe beleidskaders voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

8.3

We continueren de regionale lobby voor extra woningbouwcontingent.

8.1

In elk nieuwbouwplan komen huurwoningen. Richtsnoer is 25% per plan.

8.3

Om te voorzien in de woningbouwbehoefte vanuit de gemeente en de regio starten we projecten op, bereiden we projecten voor, en realiseren we projecten.

8.3

Afhankelijk van de evaluatie van de beleidsregels ontwikkelen we kleine plannen tussendoor.

8.1

We ontwikkelen woningbouwplannen:

 • Wognum: Bloesemgaerde woningbouwplan voor circa 50 woningen
 • Medemblik Weeshuisgronden woningbouwplan voor 180 tot 200 woningen
 • Abbekerk Gemeentewerf woningbouwplan voor 20 woningen
 • In de kleine kernen (circa 10 per kern)

8.3

We starten de realisatiefase van volgende projecten:

 • Medemblik Dek terrein woningbouwplan voor circa 70 woningen (start kavelverkoop),
 • Nibbixwoud SEW terrein woningbouwplan fase 2 voor 20 tot 25 woningen (start verkoop kavels)

8.3

De volgende projecten ronden wij af:

 • Benningbroek Vlaar Tuinstraat  woningbouwplan voor 6 woningen (woonrijp maken en woningen worden bewoond)
 • Midwoud Tripkouw woningbouwplan voor  89 woningen (woonrijp maken en woningen worden bewoond)
 • Nibbixwoud SEW terrein woningbouwplan fase 1 voor circa 35 woningen (woonrijp maken en woningen worden bewoond)

8.3

We stimuleren huisvesting voor buitenlandse werknemers.

8.3

Werken

Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Verbeteren afhankelijk van toegekend nieuw beleid.

We ondersteunen bedrijven bij het zoeken van personeel. Bijvoorbeeld bij ‘Kom Binnen bij de bedrijvendagen’ en ‘leerwerkplaatsen bij composietbedrijven’.

3.3

We ondersteunen ondernemers om werklocaties en panden aantrekkelijker en duurzamer te maken.

3.1

We stimuleren ondernemers bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zoals gebruik van zonne-energie; aardwarmte; isoleren van panden; gebruik van duurzame materialen; hergebruik van materialen.

3.1

Met ondernemers voeren we het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie kern Medemblik uit.

3.1

We voeren de regionaal economische agenda uit onder het Pact van Westfriesland 7.1.

3.1

Recreëren

Wij behouden de recreatieve- en toeristische waarde van onze gemeente.

We onderzoeken in 2019 de verbindingen van de Vooroever naar het centrum van Medemblik (vv). In 2020 maakt de raad keuzes over het verbeteren van de verbinding.

3.4

We dagen  ondernemers uit om hun productaanbod en promotie te verbeteren en te optimaliseren, waaronder voor de riviercruise en evenementen.

3.4

We  zorgen voor het vergroten van de lokale en regionale zichtbaarheid en vindbaarheid van ons productaanbod via onze coördinator toeristische marketing.

3.4

We zorgen voor het vergroten van bovenregionale en internationale zichtbaarheid en vindbaarheid van ons productaanbod door onze destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam.

3.4

We faciliteren  een  organisatiestructuur voor gebiedsmarketing, waarbij de lokale, regionale en bovenregionale samenwerking goed op elkaar is afgestemd.

3.4

Met ondernemers zetten we ons in voor een vitale verblijfsrecreatiesector. We voeren hiervoor het lokale uitvoeringsprogramma Verblijfsrecreatie uit.

3.4

We ontwikkelen per recreatiepark een handhavingsparaaf en voorstel om te komen tot een passende oplossing voor mensen die nu in de verblijfsrecreatiesector wonen.

3.4

Veiligheid

We zijn een veilige gemeente.

We voeren het integraal handhavings- en veiligheidsplan uit. Dit betekent:

 • We zetten in op de preventie van woninginbraken.
 • We werken samen met partners voor het tegengaan van ondermijning.
 • Overlastmeldingen en handhavingsverzoeken hebben onze voortdurende aandacht.
 • Bij herinrichtingen van wegen doen we een verkeersveiligheidscheck.

1.2

Bij herinrichtingen van wegen participeren we met bewoners.

2.1

We actualiseren het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan met inwoners en belanghebbende partijen.

2.1

We zetten meer verkeerstellers en smileys in zodat we het gedrag beïnvloeden. En ook om te meten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn bijvoorbeeld wegversmallingen, verkeersdrempels of aandachtsborden.

2.1

Bereikbaarheid

Wij zijn goed bereikbaar en zetten in op het verbeteren van mobiliteit.

We blijven ons inzetten voor het volledig doortrekken van de Markerwaardweg (N240).

2.1

We bereiden de aanleg van een fietspad voor tussen A.C. De Graafweg en de kern Benningbroek.

2.1

We onderzoeken de mogelijkheid voor een fietspad tussen de Hoekweg in de kern Andijk en Sporting Andijk.

2.1

We onderzoeken de mogelijkheid voor een vrij liggend fietspad langs de Noorderboekert in Zwaagdijk-Oost.

2.1

We blijven streven naar realisatie van een ontsluiting van bedrijventerrein Overspoor A7.  Dit doen we vanuit veiligheids- en economische overwegingen.

2.1

We bereiden ons voor op de overname van de wegen van HHNK.

2.1

We zorgen voor voldoende ruimte om veilig te parkeren in onze kernen. Daarbij vraagt het  centrum van Medemblik onze speciale aandacht.

2.2

Thema's:

Leefbaarheid

Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.

We pakken alle meldingen en handhavingsverzoeken op. We handelen deze in goed overleg met de melder af.

1.2

Samen met het Recreatieschap Westfriesland verbeteren we vaar-, fiets- en wandelroutes en recreatiegebieden.

5.7

Samen met het toeristisch platform en centrumgroep werken we aan een gastvrij Medemblik.

1.2

Samen met de verschillende havens in onze gemeente verbeteren we de dienstverlening.

2.4

We houden de gemeente schoon, onder andere door de aanpak van zwerfafval.

1.2

We onderzoeken de mogelijkheden voor snelle digitale verbindingen in de kernen.

1.2

We stellen een omgevingsvisie op waarin leefbaarheid, duurzaamheid en zorg belangrijke onderwerpen vormen.

8.1

Met onze regels voor het buitengebied zorgen wij voor een vitaal platteland.

1.2

Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

We leveren goede dienstverlening aan ondernemers via het lokale ondernemersloket, het regionale startersloket en het Westfriese bedrijvenloket.

3.1

Bij de voorbereiding en uitvoering van onze plannen betrekken we de kernraden en andere belanghebbenden. De basis hiervan vormt ons Participatiebeleid en de Werkafspraken met de kernraden.

div

Samen met onze inwoners en ondernemers stellen we een omgevingsvisie op.

8.1

Samen met de kernraden maken we afspraken over de wensen in de kernvisies. Tevens stellen we gebiedsplannen op.

8.3

We gaan in overleg met onze inwoners over:

 • Het opwaarderen van de Beldersweg in Andijk;
 • Uitwerken van de herinrichtingsplannen voor een woonwijk in de kern Benningbroek/Sijbekarspel en een woonwijk in de kern Midwoud.
 • Het vervangen van de damwanden aan de Bakkerstraat in Andijk en langs de Brakesloot  in Medemblik.

8.3

Wij zijn een duurzame organisatie.

We stimuleren duurzame innovaties en energiebesparing bij ondernemers. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van workshops.

3.1

We organiseren de duurzaam ondernemen award 2020. En, reiken de award 2019 uit voor het beste initiatief voor het verduurzamen van een bedrijventerrein.

3.1

We onderzoeken een plek voor het realiseren van een mobipunt.

2.1

We gebruiken de duurzaamheidscheck bij het inrichten van nieuwe wijken.

8.3

We starten een vierjaar durende pilot voor het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente. De pilot willen we uitvoeren in de kern Midwoud. Goede communicatie hierover met omwonenden maakt onderdeel uit van de pilot.

5.7

We onderhouden het groen in onze kernen op voldoende niveau.

5.7

We organiseren energieateliers voor specifieke doelgroepen. Met de uitkomsten stellen we een routekaart op om Westfriesland energieneutraal te maken in 2040. Deze doelstelling vloeit voort uit het Pact van Westfriesland.

3.1

Samen met de Westfriese gemeenten bereiden we het bod voor aan het Rijk voor duurzame energieopwekking op land 2030. Dit bod maakt onderdeel uit van het bod van de energieregio Noord-Holland Noord.

3.1

We komen met gemeentelijke kaders voor duurzame energieopwekking op land.

8.3

We organiseren voor VVE’s (verenigingen van eigenaars) een aanpak voor het verduurzamen van het woningcomplex.

8.3

We zetten het Duurzaam Bouwloket in om inwoners te voorzien van duurzame woningadviezen.

8.3

Samen met belangrijke stakeholders bereiden we de transitievisie warmte voor. Deze visie moet in 2021 klaar zijn en geeft aan welke wijken tot 2030 van het aardgas af gaan.

8.3

We stellen subsidie beschikbaar aan inwoners die hun bestaande woningen afsluiten van aardgas.

8.3

We organiseren de Westfriese week van de circulaire economie. Dit doen we vanuit het platform Duurzaam Ondernemend Westfriesland.

3.1

Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

We werken met de regiogemeenten samen aan een klimaatbestendig en waterrobuust Westfriesland.

5.7

We werken op basis van het bestuursakkoord water met gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf aan gezamenlijke doelen in de waterketen. We zetten in op een structurele kostenbesparing.

7.2

We voeren samen met de regiogemeenten een geschikte samenwerkingsvorm voor het CAW uit.

7.3

We zamelen met HVC het afval gescheiden en zo duurzaam mogelijk in tegen zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners.

7.3

We voeren de omgevingswet in. Dit doen we samen met de Westfriese gemeenten, de Omgevingsdienst NHN, de GGD en de Veiligheidsregio NHN.

8.3

We stellen in overleg met de Westfriese gemeenten een omgevingsverordening op. Daarbij is het verminderen van de regeldruk het uitgangspunt.

8.3

Samenwerking maakt ons sterker.

We geven regionaal uitvoering aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. De thema’s wonen en leefbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, vrije tijd, ondernemen en economie, zorg en sociaal domein staan hierin centraal. We werken samen met o.a. het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijs- en zorginstellingen.

div

We werken samen met de Regio Holland boven Amsterdam het Westlands model uit: verhogen van de registratie van buitenlandse werknemers.

3.3

We werken samen met verschillende partners voor een veilige leefomgeving. Daarbij kunt u denken aan de politie, het openbaar ministerie, de Veiligheidsregio, de Belastingdienst, de arbeidsinspectie en het Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC).

1.2

In het project Gezamenlijke Regie op Infrastructurele Projecten (GRIP) werken we samen met maatschappelijke partners aan een strategische, meerjaren en operationele planning. Met als doel de maatschappelijke kosten te beperken bij de realisatie van een leefbare en duurzame gemeente.

8.1

Met de IJsselmeergemeenten, provincie en rijk werken we aan een visie op het IJsselmeer

8.1