Begroting 2020

Samen leven en ondersteuning

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2020.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Taakveld

Onderwijs

Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een leeromgeving die bijdraagt aan hun ontwikkeling.

Samen met schoolbesturen en andere betrokken partijen maken we een plan voor de nieuwbouw of renovatie van 3 scholen in de kern Medemblik.

4.2

Wij verbinden zorg en onderwijs zodat ieder kind mee kan doen.

We ontvangen meer Rijksgelden voor onderwijsachterstandenbeleid. De doelgroep zijn kinderen met een risico op onderwijsachterstand. We zetten de gelden in voor:

  • het verbreden van de doelgroep.
  • een voorschools programma van minimaal 16 uur per week in plaats van 10 uur.
  • het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

4.3

We zoeken naar mogelijkheden om onder andere schoolmaatschappelijk werk in de voorscholen in te zetten ook om de doorlopende ontwikkellijn en de verbinding school en voorschool te waarborgen.

4.2

De stichting Westfriese bibliotheken doet in de aanpak van laag-geletterdheid mee in het landelijke project Tel mee met taal. Het doel van dit project is dat ouders met taalachterstand meer betrokken raken bij school.

4.3

We maken op regionaal niveau afspraken tussen schoolbesturen, samenwerkingsverband en gemeenten over de aansluiting van de jeugdhulp op het onderwijs en andersom.

4.3

We maken op regionaal niveau afspraken met het samenwerkingsverband VO over de leerlingenstroom naar het speciaal onderwijs binnen en buiten onze regio.

4.3

Sport, accommodaties en cultuur

Inwoners hebben toegang tot sport-, culturele voorzieningen en een ontmoetingsplek in de buurt.

We leveren een gemeente-brede visie op die de basis vormt voor een nieuw voorzieningen-, accommodatie- en vastgoedbeleid.

5.1, 5.2

Samen met de bibliotheken geven we uitvoering aan het nieuwe convenant bibliotheekwerk 20-21. Dit gaat onder meer over de transformatie van de klassieke bibliotheken naar de maatschappelijke bibliotheek.

5.6

We bieden de musea extra ondersteuning. De musea trekken steeds meer bezoekers. Meer bezoekers genereren meer inkomsten maar vragen ook om meer personele inzet. Met wat meer ruimte voor fte halen we druk weg bij de musea en kunnen zij door ontwikkelen.

5.4

We ondersteunen cultuurverenigingen. Zij zijn van groot belang voor de leefbaarheid en kunnen organisatorisch en/of financieel een steun in de rug gebruiken.

5.3

De cultuurcoördinator geeft een impuls aan culturele evenementen en activiteiten. Dit draagt bij  aan de culturele profilering en zichtbaarheid van de gemeente.

5.3

We bereiden de bouw voor van de nieuwe MFA van de kernen Abbekerk Lambertschaag.

5.2, 5.3

We werken aan de voorbereiding van de bouw van het nieuwe zwembad in Wervershoof.

5.2

We zetten sport en bewegen in als preventief middel en leggen verbindingen met beleidsterreinen uit het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling.

5.1

We stimuleren sportverenigingen om hun bredere maatschappelijke rol in te vullen en hun accommodaties open te stellen voor buurtfuncties.

5.1, 5.2

We evalueren het topsport beleid.

5.1

We voeren een nieuwe subsidieregeling in voor het muziekonderwijs.

5.1

We introduceren een onderwijsproject over erfgoed voor kinderen in het basisonderwijs.

5.1, 5.5

Het platform Cultuur Medemblik werkt samen op basis van het thema 75 jaar leven in vrijheid.

5.3

We leveren een bijdrage aan de totstandkoming van een cultureel regionaal profiel. Dit vloeit voort uit het Pact van Westfriesland.

5.3

Ondersteuning

Iedereen doet naar vermogen mee in onze samenleving.

Voor inwoners die dat nodig hebben, bieden we passende ondersteuning. Hierdoor compenseren we de inwoner daar waar hij dat niet zelf kan.

6.1

De bekostiging van de Wmo en jeugdhulp wordt op een resultaat-gestuurde manier ingevuld. Daarmee geven we de ingezette transformatie en innovatie vorm. We doen dit samen met de Westfriese gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders.

6.1

Voor iedere inwoner die zorg nodig heeft stellen we een perspectiefplan op. Dit plan maken we samen met de inwoner en de zorgaanbieder.

6.1

In 2021 zijn we verantwoordelijk voor kwetsbare inwoners uit maatschappelijke opvang en beschermd  wonen. We zetten ons in voor zorg dicht bij huis voor deze inwoners.

6.1

We geven uitvoering aan de Wet verplichte GGZ.

6.1

Vooruitlopend op landelijke besluitvorming, bereiden wij ons regionaal voor op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Hiermee worden wij verantwoordelijk voor de gehele inburgering van onze nieuwkomers.

6.1

Wij bieden vroegtijdig integrale en toegankelijke ondersteuning voor alle inwoners.

We zetten in op het verminderen van eenzaamheid onder verschillende doelgroepen en het taboe daarover.

7.1

We ontwikkelen ons verder als ‘dementievriendelijke gemeente’. We zoeken, naast de maatschappelijke organisaties, ook samenwerking met het bedrijfsleven (winkeliers e.d.). Bijvoorbeeld door het stimuleren van bedrijven om dementievriendelijk te worden.

7.1

We waarderen onze mantelzorgers. We organiseren onder andere ‘de dag van de mantelzorger’.

6.1

We nemen de landelijke doelstelling zoals verwoord in ‘het pact van ouderenzorg en zorg voor jeugd’ mee in onze integrale aanpak.

6.1

We helpen inwoners die ondersteuning nodig hebben via  studenten van het Wijkleercentrum in Wognum. Inwoners krijgen hulp en studenten doen ervaring op waarmee ze een startkwalificatie krijgen.

6.1

We bieden financiële ondersteuning aan kinderen uit gezinnen die vallen onder de armoedegrens. We zetten in op het vergroten van de bekendheid en de toegankelijkheid van de minimaregelingen.

6.3

We voeren samen met o.a. woningcorporaties en zorgverzekeraars de regionale pilot Vroeg Eropaf uit. Deze partijen kunnen vroegtijdig signalen met betrekking tot betalingsachterstanden aanleveren. De gemeente gaat dan op huisbezoek.

6.1, 6.3

We vertalen het nationaal preventieakkoord lokaal onder meer naar acties op het gebied van het lokaal beleid Alcohol & Drugs en de uitvoering van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Voor Alcohol & Drugs zetten we in op preventieve interventies ter voorkoming van het overmatig gebruik van alcohol en drugs. Hierbij richten we ons op jongeren,  jongvolwassenen en hun ouders.   Als JOGG gemeente zetten wij in op activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl. We doen dit gefaseerd en starten in Wijkteam West. De preventieve activiteiten richten zich op de doelgroep 0-12. Dit  is een samenwerking tussen privaat- en publiekrechtelijke partijen.  We besteden specifiek aandacht aan het thema ‘water drinken’.

7.1

Thema's:

Leefbaarheid

Inwoners hebben toegang tot een ontmoetingsplek in de buurt.

We onderhouden sportaccommodaties en verstrekken subsidies aan dorpshuizen en multifunctionele accommodaties, zodat deze faciliteiten toegankelijk zijn en blijven.

5.2, 5.3

Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en ondernemers.

Samen met kernraden werken we de opgeleverde kernvisies uit. We maken afspraken over de uitvoering. Nieuwe wensen of maatregelen vanuit de kernen nemen we daarin zoveel mogelijk mee.

6.1

We faciliteren 1 kernvisie voor 1 grote kern. En tenminste een kernvisie voor een kern zonder kernraad.

6.1

De innovatie-agenda van het Sociaal Domein wordt omgevormd naar een ‘living lab’: leren in de praktijk. Samen met inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners, ondernemers werken we aan maatschappelijke vraagstukken.

6.1

We betrekken onze inwoners bij de ontwikkeling van beleid en plannen. We werken daarbij volgens de kaders van de leidraad burgerparticipatie, onder meer met behulp van E-participatie.

6.1

We realiseren de nieuwbouw van de MFA in Abbekerk en het zwembad in Wervershoof samen met partijen uit de samenleving.

5.2, 5.3

Wij zijn een duurzame gemeente.

We voeren kwaliteits- en duurzaamheidsmaatregelen door in gemeentelijke accommodaties.

0.3

We komen met maatregelen voor het tegengaan van energiearmoede.

0.3

We starten een duurzaamheidsproject bij basisscholen. Dit project draagt bij aan bewustwording over duurzaamheid bij kinderen.

4.3

Bij de nieuwbouwprojecten in Abbekerk (MFA) en Wervershoof (zwembad) streven we naar zo duurzaam mogelijke bouw en installaties.

5.2, 5.3

Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

We werken aan een lokaal sportakkoord met maatschappelijke partners, bedrijven, zorg- en sportaanbieders.

5.1

Samen met de GGD werkt de gemeente aan de gezondheidsbevordering van onze inwoners. We zetten o.a. in op opvoedondersteuning in het wijkteam en bij het consultatiebureau.

6.1, 7.1

Met partners uit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en vertegenwoordigers van zorgcliënten werken we de ambities uit het Pact van Westfriesland 7.1 uit in concrete acties.

6.1

Met WerkSaam blijven we werken aan projecten om verschillende doelgroepen te begeleiden naar werk. We zetten onder meer in op handhaving bij uitkeringen, relaties met werkgevers en preventie waarbij we willen voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de bijstand. Ook maken we eigen keuzes vanuit het beschikbare re-integratiebudget (couleur locale).

6.3