Begroting 2020

Samen leven en ondersteuning

Beleidsindicatoren

 Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2.
De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl . We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. We verwijzen u verder naar www.waarstaatjegemeente.nl . Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Onderwijs

Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven)
(per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar, 2018)

0,98

1,42

Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden)
(per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar, 2018)

14,6

20,28

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie
(% deelnemers VO, MBO en VAVO, 2018)

1,3

1,3

Sport

Niet-wekelijkse sporters (%, 2016)

49,3

50,2

Sociaal Domein

Banen
(per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2018)

705,1

683,5

Netto arbeidsparticipatie
(% werkzame beroepsbevolking / totale
beroepsbevolking, 2018)

68,2

68,4

Personen met een bijstandsuitkering
(per 1.000 inwoners, 2018)

19,0

23,1

Lopende re-integratievoorzieningen
(per 1.000 inwoners van 15 – 65 jaar, 2018)

31,3

-

Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)
(% kinderen tot 18 jaar, 2015)

3,5

3,9

Jongeren met jeugdhulp
(% van alle jongeren tot 18 jaar, 2018)

9,9

9,7

Jongeren met jeugdbescherming
(% van alle jongeren tot 18 jaar, 2018)

1,4

1,0

Jongeren met jeugdreclassering
(% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, 2018)

0,2

0,3

Jongeren met een delict voor de rechter
(% 12 t/m 21 jarigen, 2015)

0,66

0,94

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
(per 1.000 inwoners, 2017)

49

52

Beleidsindicatoren (extra)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Cliëntervaringsonderzoek WMO

Kwaliteit ondersteuning is goed, (helemaal) eens (%, 2018)

83

82

Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%, 2018)

76

78

Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens
(%, 2018)

84

82

Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%, 2018)

76

78

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.