Begroting 2020

Dienstverlening en organisatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

 Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder geven we inzicht in de doelen die we willen halen. Per doelstelling geven we aan wat we daarvoor gaan doen in 2020.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Taakveld

Dienstverlening

Wij hebben een sterke relatie met inwoners gericht op interactie en samenwerking.

Voor onze dienstverlening gebruiken we de kanalen waar onze inwoners onze dienstverlening verwachten.

0.2

We vragen aan inwoners feedback op onze processen en gebruiken dit om de klantgerichtheid te verbeteren. We communiceren daarover.

0.2

We ontwikkelen serviceformules die bijdragen aan efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

0.2

Organisatie

Een organisatie die in haar kracht staat en van daaruit aansluit op de ontwikkelingen in de veranderende samenleving.

We werken elke dag aan een dienstverlening waar we trots op zijn.

0.4

We versterken onze basis verder.

0.4

We werken aan een flexibele en toekomstgerichte organisatie door verdergaande automatisering, digitalisering en het investeren in vaardigheden voor de toekomst.

0.4

Wij zetten de volgende stap richting de nieuwe digitale werkplek (samen met DeSom en de Westfriese regio) en een infrastructuur die is voorbereid op het gebruik van cloudapplicaties.

0.4

In Westfries verband zetten we de eerste stappen in het vernieuwen van onze informatievoorziening volgens de principes van ‘Common Ground’.

0.4

We werken aan data gedreven sturing en bieden daar kennis en infrastructuur voor aan.

0.4

We bereiden ons voor op de komst van de nieuwe omgevingswet.

8.3

We werken steeds meer samen met een integrale en gebiedsgerichte blik.

8.1

We geven ruimte aan initiatieven vanuit de gemeente.

6.1

Wij zijn een organisatie die continu verbetert, verspillingen wegneemt, verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt.

We zijn voortdurend alert op verbetermogelijkheden en voeren deze door. Hiervoor kiezen wij, waar nodig, een projectmatige aanpak.

0.4

We bieden nieuwe en bestaande medewerkers een  lean-training aan. Deze wordt gegeven door eigen lean-adviseurs.

0.4

We verbeteren het programmatisch en projectmatig werken.

0.4

Wij vergroten bij medewerkers de bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en maken een volgende stap op het gebied van informatiebeveiligingsbeleid.

0.4

We vullen ook structureel rollen in, zodat we informatieveiligheid en privacy borgen in de organisatie.

0.4

Huishoudboekje

Wij zijn een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeente.

Onze begroting is structureel en reëel in evenwicht. Inkomsten en uitgaven zijn realistisch opgenomen.

0.8

De belastingopbrengsten stijgen in principe alleen met de inflatiecorrectie.

0.8

Ons weerstandsvermogen ligt minimaal tussen de 1,0 en 1,4. Hiermee kunnen we financiële risico’s goed opvangen.

0.8

Thema's:

Leefbaarheid

Wij zijn een bereikbare, veilige en gastvrije gemeente.

De wijkteams  zijn zichtbaar en bereikbaar voor onze inwoners met ondersteuningsvragen.

6.1

Wij staan in contact met onze inwoners.

We geven uitvoering aan het vastgestelde participatiebeleid waarmee wij vooraf bewust de keuze maken voor participatie, het niveau, type traject en instrumenten.

6.1

We zetten digitale e-participatie in bij projecten en het opstellen van beleid.

6.1

Wij zijn een duurzame organisatie.

We vergroten de duurzaamheidsbewustwording van onze medewerkers en onderzoeken hoe we dit faciliteren.

0.4

We realiseren een postcoderoos op een gemeentelijk dak. Hiermee kunnen inwoners meedoen in een gezamenlijk project voor duurzame energieopwekking.

7.4

Wij werken samen met partners om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

We geven regionaal uitvoering aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. We werken daarin o.a. samen met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, onderwijs- en zorginstellingen.

0.1

We organiseren samen met de andere Westfriese gemeenten het VNG-congres 2020.

0.1

We werken met de nieuwe werkplek en breiden deze stap voor stap uit met digitale mogelijkheden om steeds efficiënter samen te werken.

div

Samen met de Westfriese gemeenten zorgen we voor digitale voorzieningen om de doelstellingen van het Pact te realiseren.

0.1

We werken samen met het Westfries archief op het gebied van digitalisering van onze dossiers.

0.4

Wij hebben grip op samenwerkingsverbanden.

In Noord-Holland Noord werken gemeenten en gemeenschappelijke regelingen samen om de informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen te verbeteren:

  • Samen met de Regietafel Noord-Holland Noord evalueren en verbeteren wij het proces kaderbrief en breiden de informatievoorziening uit volgens de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en);
  • De rollen tussen raad, college en gemeenschappelijke regelingen maken we helder. We verstrekken informatie aan de raad aan de hand van de vastgestelde risicoprofielen.

0.1