Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Personeel

 Personeel

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De grootste veranderingen gaan over het begin en het eind van de arbeidsovereenkomst. De wet gaat op 1 januari 2020 in.

 Vorig jaar hebben wij u al onderstaand schema gepresenteerd:


Dit schema geeft aan wat de huidige situatie(bestuursrecht) is en de nieuwe situatie(privaatrecht). Op het gebied van arbeidscontracten, wetten, rechtspositie en rechtsbescherming zijn er wijzigingen.

De normalisering geldt voor de meeste medewerkers. Uitgezonderd zijn gemeenteraadsleden en collegeleden. Zij behouden hun benoeming op basis van de voor hen geldende rechtspositieregelingen.

We zijn goed op weg om de aanpassing goed en soepel door te voeren. In 2020 evalueren we en voeren we waar nodig verdere aanpassingen door in de personeelsregelingen.

Ontwikkelingen formatie
We zien dat de investeringen in de organisatie resultaten opleveren, maar we zijn er nog niet. Op diverse plekken in de organisatie zijn er ontwikkelingen die nog kunnen leiden tot een vraag tot uitbreiding van formatie. Deze kunnen we nog niet goed inschatten en zijn daarom niet financieel vertaald in de begroting. Voorbeelden zijn:

  • De raad heeft besluiten genomen over de uitbreiding van de formatie bij het taakveld Handhaving & Veiligheid. Meer capaciteit op dat taakveld zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot meer bezwaar- en beroepsprocedures.

Dit leidt dus tot extra werkzaamheden op het taakveld Juridische Zaken. Hoe groot de toename van werkzaamheden zal zijn en of dit binnen de bestaande capaciteit kan worden opgevangen, zal in 2020 moeten blijken. Het valt niet uit te sluiten dat de uitbreiding van de formatie op het taakveld Handhaving & Veiligheid (op termijn) ook zal moeten leiden tot uitbreiding van formatie binnen het taakveld Juridische Zaken.

  • In 2019 is een kwartiermaker aangesteld om voorstellen te doen om het contractenbeheer goed in de organisatie te borgen (dit mede gelet op aanbevelingen van de accountant). Hiervoor is door de raad in 2019 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Aan het eind van 2019 worden de voorstellen hieromtrent verwacht. Het valt niet uit te sluiten dat borging van het contractenbeheer zal (moeten) leiden tot extra kosten, bijvoorbeeld op het gebied van personeel.

Arbeidsmarktcommunicatie
Arbeidsmarktcommunicatie wordt steeds belangrijker: wie zijn wij (de gemeente Medemblik) als werkgever en waar staan wij voor? Welke cultuur dragen we uit? Het gaat over je imago als werkgever, maar ook over arbeidsvoorwaarden.
Alleen mensen die zich aangetrokken voelen tot de werkgever én de functie solliciteren en treden na hun tijdelijke aanstelling ook in vaste dienst. Dit zijn vaak ook de mensen die de gewenste organisatiecultuur versterken.
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat is ook in 2019 te merken aan het recordaantal openstaande vacatures en de dalende werkloosheidscijfers. De verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. Ook wij merken dat in 2019 weer: vacatures staan langer open, zijn lastiger te vervullen en/of de gewenste kwaliteit wordt moeilijker gevonden.
In 2019 zijn wij gestart met de opzet van het project arbeidsmarktcommunicatie. In 2020 voeren wij dit voor enkele onderdelen verder uit.

ga terug