Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Samenwerking

 Samenwerking

Programma Harmonisering
Het programma Harmonisatie Informatielandschap gaat in 2020 een nieuwe fase in. We blijven samenwerken met regiogemeenten op het gebied van informatievoorziening. We sluiten daarbij meer aan bij de ambities uit het Pact7.1. De nieuwe vorm van deze samenwerking wordt in het vierde kwartaal van 2019 uitgewerkt.  

Impact harmonisatie op Medemblik in 2020
In 2020 ontwikkelen we gezamenlijk de regionale begraafplaatsadministratie door. We zetten aan de hand van deze concrete administratie innovatieve stappen in ons informatielandschap.

We verwachten dat het Westfriese e-Depot in 2020 klaar is om Medemblik daadwerkelijk aan te kunnen sluiten.

Met de regio kiezen we gezamenlijk voor nieuwe functionaliteiten die nodig zijn voor de Omgevingswet (toepasbare regels).

ICT
In Som-verband werken we in 2020 door aan het realiseren van de hybride cloud-infrastructuur. We implementeren de nieuwe digitale werkplek. We participeren zoveel mogelijk en waar interessant in de door de VNG geïnitieerde aanbestedingen voor generieke diensten. Voorbeelden hiervan zijn GGI-Veilig, GT-Print en GT-Software Broker. Dit doen we om de kosten van infrastructurele voorzieningen te verminderen en aan te sluiten bij landelijke standaarden. Zo komt het ICT-beheer en -beveiliging op een hoger niveau.

I-organisatie
In 2020 zetten we weer stappen om onze i-organisatie te verbeteren. Informatiemanagement, architectuur, gegevensbeheer & functioneel beheer worden geprofessionaliseerd en verbeterd zodat we de nieuwe ontwikkelingen optimaal kunnen toepassen en ons informatielandschap goed beheren.  

Informatieveiligheid
Voor wat betreft informatieveiligheid werken wij samen met de gemeenten Koggenland en Opmeer.
In 2019 hebben we structurele invulling van de CISO kunnen borgen. Dit zorgt in 2020 voor de gewenste continuïteit en goede borging van de Plan Do Check Act (PDCA)-cyclus. Daarvoor zijn binnen de afdelingen beveiligingsbeheerders benoemd. Met als doel dat de gehele organisatie informatieveiligheid draagt en uitdraagt. Samen dragen we zorg voor een succesvolle verantwoording over informatieveiligheid in de zelfevaluatie ENSIA. Tot slot blijven we inzetten op het vergroten van de bewustwording onder medewerkers als het gaat om informatieveiligheid en privacy. 

Per 2020 is de Baseline Informatiebeveiligingsnorm Overheid (BIO) van kracht. Ons informatiebeveiligingsbeleid is hierop aangepast. Eventueel te nemen maatregelen voeren we in 2020 uit.

ga terug