Begroting 2020

Actueel begrotingsresultaat 2020-2023

Autonome ontwikkelingen 2020

Autonome ontwikkelingen 2020

We stelden de begroting bij met de actuele ontwikkelingen. Daar waren de uitkomsten van de kadernota 2020 een onderdeel van:

1. Belastingopbrengst
We indexeren de belastingopbrengst met 1,4%. Dit is conform de financiële vooruitzichten  van het Centraal Plan Bureau (CPB).

2. Gemeenschappelijke regelingen
We namen de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen op in de begroting. De stijging van de bijdrage komt door de loon- en prijsindexatie die de gemeenschappelijke regelingen mogen doorvoeren. Het grillige verloop van deze reeks is te verklaren doordat een aantal gemeenschappelijke regelingen (voornamelijk SSC DeSom) afwijkende bijdragen hebben in de komende jaren.

3. Algemene uitkering
De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor een hogere inkomst. Dit komt voor een groot deel door de extra middelen die we ontvangen voor jeugdhulpverlening.

4. Subsidieplafond
We indexeren het subsidieprogramma met de verwachte loon- en prijsontwikkeling.

5. Indexatie exploitatiebudgetten
We stellen een beperkte indexatie voor onze prijsgevoelige budgetten voor. Met dit bedrag verwachten wij de grootste effecten af te dekken.

6. Rente
We hebben de rentelast voor de begroting doorgerekend.

7. Kostendekkende leges
Met de inzichten voor de komende jaren voorzien we een stijging van de inkomsten. Dit komt voornamelijk door een structurele stijging van de inkomsten omgevingsvergunningen.

8. CAO ontwikkelingen
De onderhandelingspartners (VNG en de vakbonden) kwamen op 28 juni 2019 tot een CAO-akkoord. We verwerkten het effect hiervan in de begroting.

9. Grondexploitaties
We rekenen rente en overhead toe aan de grondexploitaties. Dat doen wij volgens de regels uit de BBV.

10. Afschrijvingen
We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting.

11. Reserves
We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

ga terug