Begroting 2020

Financiering

Renterisiconorm

 Renterisiconorm

Deze norm is door het Rijk ingevoerd. Het voorkomt dat gemeenten gelijktijdig teveel leningen gaan herfinancieren. Vooral bij een stijgende rente loopt de gemeente dan risico. De renterisiconorm berekenen we als percentage van het begrotingstotaal. Dit percentage is 20%. De renterisiconorm komt in 2020 uit op € 19.899.000,-.

Het volgende overzicht laat zien hoe de renterisiconorm uitwerkt binnen de huidige leningportefeuille van onze gemeente:

Bedragen * € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

Stand leningen per 1 januari*

13.390

26.181

39.129

38.224

Nieuwe leningen

15.000

15.000

-

-

Reguliere aflossingen

-2.209

-2.052

-905

-733

Vervroegde aflossingen

-

-

-

-

Stand leningen per 31 december

26.181

39.129

38.224

37.491

*) Op 1 januari 2020 hebben we van onze leningenportefeuille € 2.545.000,- doorgeleend. Het gaat om € 791.000,- aan De Woonschakel, € 566.000,- aan Het Grootslag en € 1.188.000,- aan De Omring. Op deze laatste lening zit een hypothecaire zekerheidstelling.

In het volgende overzicht wordt het risico van renteherzieningen en herfinanciering van onze geldleningen berekend.

Bedragen * € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

Renteherziening op vaste schuld

-

-

-

-

Te betalen reguliere aflossingen

-2.209

-2.052

-905

-733

Te ontvangen reguliere aflossingen

508

521

269

171

Totaal renterisico

-1.701

-1.531

-636

-562

Het renterisico van € 1.701.000,- in 2020 blijft ruim binnen de maximale norm van € 19.899.000,-.
We verwachten dat dit de komende jaren zo blijft.

Om de ontwikkeling van de schulden per inwoner inzichtelijk te maken, berekenen we de netto schuld per inwoner. Hierbij gaan we uit van 44.992 inwoners op peildatum 1 januari 2020.*

Bedragen * € 1,-

2020

2021

2022

2023

Netto schuld per inwoner

582

870

850

833

* Bron: Meicirculaire 2019