Begroting 2020

Financiering

Renteberekening

 Renteberekening

Het Besluit begroting en verantwoording stelt ons verplicht om een renteberekening op te nemen. Het volgende overzicht geeft inzicht in de rentelasten, de wijze van toerekening en het renteresultaat.

Bedragen * € 1.000,-

2020

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

-519

Externe rentebaten

135

Subtotaal

-384

Rente doorberekend aan grondexploitatie

132

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

-252

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

523

Renteresultaat op taakveld Treasury

271