Begroting 2020

Financiering

Doelstelling

 Doelstelling

Ons financieringsbeleid is voorzichtig en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • ons verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten bij banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid;
  • beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico;
  • minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.

Ons financieringsbeleid hebben we vastgelegd in het 'Treasurystatuut' .