Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Overzicht risico's

Overzicht risico's

Onderstaande tabel geeft de risico's weer met de grootste financiële gevolgen.

Bedragen * € 1.000,-

Kans

Minimale omvang

Maximale omvang

Reserve

a.

Ontbreken van dekking voor noodzakelijke investeringen in gebouwen
Renovatie en groot vervangend onderhoud zullen niet of niet tijdig plaats kunnen vinden.
Hierdoor zal de kans op disfunctioneren van het gebouw toenemen evenzo het aantal  calamiteiten. Dit disfunctioneren heeft mogelijk(e) maatschappelijke effecten.

Hoog

500

5.000

Algemeen

b.

Verhoogde eisen basisregistraties
Gevolgen negatief oordeel van inspecties en audits van externe toezichthouders als niet wordt voldaan aan de verhoogde wettelijke eisen.

Hoog

500

3.000

Algemeen

c.

Garantstelling HVC
Aandeelhouders van HVC staan garant voor leningen die HVC is aangegaan.

Laag

500

15.408

Algemeen

d.

Niet kunnen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied
Door provinciaal beleid.

Midden

500

2.281

Grond exploitatie

e.

Wachtgeld/ww-verplichting
Extra kosten door ontslag wegens niet efficiënt werken, niet functionerende medewerker of door beëindiging van tijdelijke contracten.

Midden

250

500

Personeel

f.

Leegstand gemeentepanden
Mislopen huuropbrengsten.

Midden

250

500

Algemeen

g.

Abonnementstarief WMO
Sterke toename van aanvragen WMO.
Dit leidt tot meer kosten voor maatwerkvoorzieningen en inhuur van personeel.

Hoog

250

500

Sociaal Domein

h.

Onverbindende belastingverordeningen
Door verkeerde ingangsdatum of geen (tijdig) besluit raad.

Laag

500

3.000

Algemeen

i.

FUWA(Functiewaarderingssysteem)
Aanpassingen van het functiegebouw
leiden mogelijk tot meer loonkosten.

Midden

100

250

Algemeen

j.

Krapte op de arbeidsmarkt
Moeite met aantrekken van goede professionals.
Dit leidt potentieel tot meer inhuur en heeft mogelijk gevolgen voor de kwaliteit

Midden

100

250

Algemeen

k.

Transitie- en billijke vergoeding
De  Wet Werk en Zekerheid introduceert de verplichte transitievergoeding bij ontslag. Deze is vanaf 2020 ook van toepassing op ontslagrecht bij de gemeente. Ook bij tijdelijke contracten. Dit komt bovenop de Wachtgeld/ww verplichting.

Midden

100

250

Personeel

De risico’s van de verbonden partijen maken onderdeel uit van onze risico-inventarisatie. Deze risico’s vallen alleen niet binnen deze opsomming. De risico’s zijn terug te vinden in de paragraaf Verbonden partijen .