Begroting 2020

Grondbeleid

Winstneming

Winstneming

  • Het verantwoorden van tussentijdse winst is geen keuze meer maar een verplichting die volgt uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Baten en lasten - en het daaruit vloeiende resultaat - moeten we toerekenen aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten.
  • Bij het afsluiten van complexen realiseren we de resterende winst of verlies.