Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

 Wegen

We zorgen ervoor dat u onze wegen veilig kunt gebruiken. Ook zorgen we voor een goede bereikbaarheid. Om dat te bereiken beheren we:

  • 200 km wegen, die bestaan uit ruim 1,9 miljoen m2 verharding. Daarvan bestaat 75 km uit asfalt en 125 km uit elementenverharding;
  • parkeervoorzieningen. Dat levert een bijdrage aan een prettig leefklimaat en een goede bereikbaarheid. Bij nieuwe ontwikkelingen stellen we eisen aan de benodigde hoeveelheid parkeervoorzieningen. Het parkeerbeleid is vastgesteld in de nota 'Parkeernormen Medemblik' .

Bij groot onderhoud en hernieuwde aanleg beoordelen we of de inrichting nog voldoet aan de eisen van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. We overleggen met het Hoogheemraadschap over de overname van een aantal wegen. Belangrijk onderwerp hierbij is onder welke voorwaarden het Hoogheemraadschap deze wegen overdraagt naar de gemeente.