Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Totaaloverzicht

 Totaaloverzicht

Wegen

Groen

Water

Kunst-werken

Meubilair

IBOR totaal

Riolering

Gebouwen

Jaar vaststelling beheerplan

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2016

2017

Beheerplan loopt tot

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2021

2021

Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Kwaliteitsniveau

C (CROW)

Begraaf-plaatsen en rotondes A, overig B (CROW)

Keur (HHNK)

Conditie 3 NEN 2767

C (CROW)

B (CROW)

BRL K14020 NEN 3399
Basis-kwaliteit samen-werkings-regio West-Friesland

Conditie 3 NEN 2767

Financiële vertaling beheerplan

-1.973

-2.484

-701

-865

-580

-6.603

-677

-708

Opgenomen in de begroting 2020

-1.954

-2.484

-541

-595

-532

-6.106

-677

-733

Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen?

nee

nee

n.v.t.

ja

ja

ja

ja

ja

Is er sprake van uitgesteld onderhoud?

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Is er een reserve aanwezig?

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau?

ja

ja

ja

ja

ja

ja

n.v.t.

n.v.t.

Is er een voorziening aanwezig?

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

Zo ja, is de voorziening op niveau?

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ja

ja

Uitgesteld onderhoud
Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van uitgesteld onderhoud. In onze nieuwe werkwijze IBOR stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. Dit proces vraagt meer tijd en afstemming. Daar waar het technisch mogelijk is, stellen we het onderhoud daarom uit. We streven ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang monitoren we met periodieke inspecties.

Actuele beheerplannen
Het BBV bepaalt dat een beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat voor deze begroting een beheerplan niet ouder mag zijn dan 2015. De beheerplannen voldoen allen aan deze norm.