Begroting 2020

Nieuw beleid 2020-2023

Vervolg basis op orde

Vervolg basis op orde

1.   Informatiemanagement
De rol van het team Informatiemanagement in de organisatie wordt steeds duidelijker. Er is een meer sturende rol op het informatielandschap nodig. Dit wordt ook door de organisatie onderschreven. Er ontbreken op dit moment enkele expertises in het team. Denk daarbij aan architectuur en IV-projectleiding.

2.   Afdelingshoofd    
Mede door bezuinigingen in het verleden is het aantal leidinggevenden teruggebracht. We stellen vast dat het aantal afdelingshoofden ontoereikend is. Al langere tijd wordt gewerkt met een tijdelijke waarneming door één van onze medewerkers. Een ongewenste situatie die ook ten koste gaat van het aantal beschikbare uren voor het primaire proces. Wij vragen formatieve ruimte voor het aanstellen van een extra afdelingshoofd.

3.    Onderhoud applicatie burgerzaken
Door veroudering van de applicatie Burgerzaken, een van de kernsystemen van de gemeente, migreren we dit jaar naar een nieuwe versie. Een versie waarmee we de (digitale) dienstverlening verder verbeteren en we efficiënter werken. De ruimte, wat hierdoor ontstaat, gebruiken we voor het tegengaan van adres- en identiteitsfraude. De onderhouds- en licentiekosten van de nieuwe applicatie Burgerzaken zijn hoger dan tot nu toe begroot.

4.    Veilig werken
Medewerkers die veelvuldig contact hebben met bezoekers en inwoners werken vanuit het principe 'Veilige Publieke Taak' . Dit houdt in dat deze medewerkers getraind zijn in het omgaan met emotionele/agressieve inwoners of bezoekers en dat technische middelen voorhanden zijn om ondersteuning te krijgen van een interventieteam of politie.

Daarnaast is de inzet van bedrijfshulpverlening een basisvoorwaarde voor het goed en veilig kunnen werken binnen een organisatie.
Voor beide onderdelen is tot nu toe geen budget opgenomen in de begroting. Vanaf 2020 herstellen we dit.

5.   Contributies en lidmaatschappen
Het budget voor contributies en lidmaatschappen van college van burgemeester en wethouders staat onder druk door prijsstijgingen in de afgelopen jaren en de komende jaren. Uit dit budget wordt ook de contributie aan de VNG en de wethoudersvereniging betaald.