Begroting 2020

Nieuw beleid 2020-2023

Ambities

Ambities

13.   BTW compensatie sport
Dit betreft de structurele uitvoering van de motie Tegemoetkoming Sportvoorzieningen (aangenomen op 28 februari 2019). Daarin heeft de raad het college opgedragen op sportorganisaties met een btw-nadeel in de exploitatie te compenseren. Het btw-nadeel is in 2019 ontstaan als gevolg het nieuwe Sportbesluit en de daaruit voortvloeiende wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968.

14.   Cultuurnota scenario 3
Bij de begrotingsbehandeling 2019 heeft de raad een amendement aangenomen waarin het college wordt opgedragen structureel dekking te zoeken voor scenario 3 van de cultuurnota. Het gaat om een bedrag van € 80.000 bestaande uit:

  • € 50.000 voor structurele uitbreiding musea
  • € 10.000 voor ondersteuning cultuurverenigingen
  • € 20.000 voor culturele evenementen en activiteiten

In deze begroting hebben we dekking voor een bedrag van € 30.000,-. Hoe we deze middelen inzetten in 2020 bepalen we later. Op dit moment is nog niet bekend wat het effect is van de € 80.000,- die de raad incidenteel beschikbaar voor dit scenario in 2019. Die effecten nemen we graag mee in de afweging hoe we de middelen structureel inzetten.

15.   Participatie
Op 5 juli 2018 heeft de raad ingestemd met het projectplan participatie. In dat plan staat dat structureel € 15.000 nodig is voor de inzet van digitale middelen en € 10.000 voor opleidingen participatie. Voor de jaren vanaf 2020 vragen we structureel een bedrag van € 25.000 aan.

16.   Leefbaarheid
Het beschikbare structurele budget voor leefbaarheid voorziet niet helemaal in het dekken van de kosten voor het maken van kernvisies met daarbij behorend onderzoek. We maken ook Nieuwsbrieven, organiseren bijeenkomsten en overige zaken.

We verwachten structureel € 10.000 extra nodig te hebben om de afspraken en reguliere taken wat betreft het maken van kernvisies uit te kunnen voeren.

17.   Erfgoed
De raad heeft een erfgoedvisie vastgesteld. Die werken we uit in een programma. Dat doen we in samenspraak met de historische verenigingen. Aandachtspunten zijn:

  1. Betere ondersteuning voor eigenaren van monumenten.

  • Onze ambtelijke formatie is hiervoor onvoldoende uitgerust. Bij de vervulling van vacatures willen we specifieke deskundigheid over monumenten aantrekken.
  • We zoeken samenwerking met externe partijen, bijvoorbeeld team erfgoed van gemeente Hoorn en/of Mooi Noord-Holland.

  2. Ontsluiten van informatie via website.

  • We onderzoeken welke informatie beschikbaar is en hoe die toegankelijk kan worden gemaakt voor het publiek.
  • Hierbij specifiek aandacht voor objectgerichte informatie over de historie van panden en omgeving.

  3. Onderzoek naar subsidie voor instandhouding van monumenten.

  • Tot en met 2020 kunnen eigenaren van monumenten nog gebruik maken van subsidie bij de provincie. Vanaf 2021 is ook budget nodig voor subsidie, ervan uitgaande dat de gemeente de regeling van de provincie wil voortzetten.

18.    Bibliotheekwerk
Op 1 januari 2020 gaat een nieuw 4-jarig convenant in over het bibliotheekwerk in zes Westfriese gemeenten. In dit convenant leggen we afspraken vast over de wijze waarop we gezamenlijk de Stichting Westfriese Bibliotheken subsidiëren. Met het huidig budget drukt Medemblik (en Koggenland) op de budgetten van de andere vier gemeenten. In de regio is afgesproken dat Medemblik en Koggenland met ingang van 2020 voldoen aan het afgesproken basisbedrag per inwoner.

19.    Behoud gymzaal aan de Sportlaan in Wognum
In overleg met de gebruikers van deze gymzaal, te weten de Wognumse gymnastiekvereniging WGC en tafeltennisvereniging Esopus onderzoeken we goedkopere alternatieve oplossingen over vrijwillige hulp bij onderhoud.

20.    Tweede sporthal Wognum
We onderzoeken de financiële haalbaarheid van een nieuw te bouwen sporthal in Wognum.

21.    Blaashal
In verband met het capaciteitsprobleem voor de zaalsportverenigingen in Wognum en het onderzoek naar de realisatie van een tweede sporthal in Wognum onderzoeken we de noodzaak van het plaatsen van een blaashal.