Begroting 2020

Nieuw beleid 2020-2023

Ambities

Ambities

31.   Toezicht afval
We zijn een schone en veilige gemeente. We handhaven op verkeerd geplaatst afval. We dekken deze lasten uit de afvalstoffenheffig.

32.   Uitvoering verblijfsrecreatie
Op 11 juli stelde u het uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie vast. Voor de uitvoering van dit programma werken we aan een aanpak om illegale bewoning in de verblijfsrecreatie intensiever aan te pakken en te voorkomen.

33.    Openbare verlichting
We zien een stijging van de energiekosten en het areaal voor openbare verlichting. We passen het budget hiermee aan.

34.    Afschrijvingslasten investeringen openbare ruimte
We maakten een inventarisatie van de investeringen die we komende jaren moeten doen in de openbare ruimte. Hiervoor vragen wij investeringskredieten aan (zie overzicht investeringen). Het gaat om de volgende projecten:

 • Reconstructie Gedempt Achterom - Medemblik
 • Herinrichting Tripkouw - Midwoud
 • Opwaarderen Beldersweg - Andijk
 • Herinrichten wijk Pieter Wariuslaan - Midwoud
 • Herinrichten Hoge Werf - Opperdoes
 • Herinrichten wijk Cunerastraat - Nibbixwoud
 • Verbeteren en veilig maken kruising Onderdijk
 • Fietspad naar AC de Graafweg
 • Uitbreiden 30-km zone Kleingouw - Andijk
 • Herinrichten Hoekweg - Andijk
 • Reconstructie De Zoutman - Oostwoud
 • Herinrichting berm/haag fietspad Zwaagdijk-Oost
 • Vervangen damwand Bakkerstraat - Andijk
 • Renovatie Westerhavensluis en –brug - Medemblik
 • Vervangen damwand en beschoeiing Brakesloot - Medemblik
 • Onderhoud Dokter de Vriesstraat - Benningbroek

35.    Ontsluiting Overspoor A7
We blijven streven naar realisatie van een ontsluiting van bedrijventerrein Overspoor A7.  Dit doen we vanuit economische maar ook veiligheidsoverwegingen.

36.    Westlands model
Vanuit de inzichten door het Westlandse model kunnen we beter sturen op de benodigde huisvesting van de buitenlandse werknemers, en kunnen we beter handhavend optreden.

37.    Agenda IJsselmeergebied
Wij informeerden u 7 maart 2019 over de Agenda IJsselmeergebied. Wij ondersteunen initiatieven in het IJsselmeergebied en de Voeroever. We werken samen met Rijk, provincie, buurgemeenten en recreatieschap. Voor een actieve inbreng in de samenwerking en het gezamenlijk ontwikkelen (inclusief participatie) van een visie zijn middelen nodig.

38.    Huisvesting buitenlandse werknemers
Met dit budget:

 • Stellen we nieuw beleid op;
 • Werken we aan passende oplossingen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.