Begroting 2020

Nieuw beleid 2020-2023

Vervolg basis op orde

Vervolg basis op orde

22.   Vervolg basisregistraties
We zijn wettelijk verplicht basisregistratie bij te houden en betrouwbare informatie te leveren. De rijksoverheid verhoogt de kwaliteitseisen: de registraties moeten naadloos op elkaar aansluiten en goed ontsloten zijn. Voor intern gebruik, maar vooral ook voor extern gebruik (inwoners, notarissen, bedrijven, makelaars). U stelt budget beschikbaar voor de uitvoering van speerpunt 4 (organiseren datagedreven en werken digitaal)  van het vastgestelde informatiebeleidsplan d.d. 25 april 2019 (DOC-19-135200).

23.   Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De organisatie moet zich hierop voorbereiden. Voor de uitvoering is van belang dat beleidsmatig helder is welke koers gevaren wordt. Op dat moment kunnen functies beschreven worden, beleid geschreven, externe communicatie opgezet, applicaties ingeregeld, werkprocessen beschreven en uitvoeringsregels opgesteld. Ook zullen projectgroepen bemenst moeten worden. Dit kunnen we niet naast het reguliere werk oppakken.

24.   Handhaving en veiligheid
De raad is akkoord gegaan met de uitbreiding in 2020 met een BOA en een BWT'er (€ 75.000,-). Vanwege de uitbreiding van het team breiden we ook het wagenpark uit (afschrijvingslast € 4.000,-).

25.   Project actualiseren gebruiksvergunningen
In de gemeente is voor een kleine 500 gebouwen een Gebruiksvergunning brandveiligheid afgegeven. Het gaat dan om gebouwen waarin

  1. meer dan 10 personen overnachten,
  2. scholen of kinderdagverblijven zijn gevestigd,
  3. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen verblijven.
  We hebben deze vergunningen gescreend op volledigheid en actualiteit. Gebleken is dat alle gebouwen onder de loep genomen moeten worden om weer een actueel en betrouwbaar bestand te krijgen. Als gebouwen niet voldoen aan de brandveiligheidseisen, levert dat gevaar op voor aanwezige personen. Bij brand vertrouwt de brandweer op bestaande tekeningen.
  De provincie houdt dit jaar extra controles op gebruiksvergunningen voor zorggebouwen. In ons plan van aanpak voor de herijking van de gebruiksvergunningen sluiten wij hierop aan: we starten met het op orde brengen van deze categorie bouwwerken. Daarna pakken we de overige categorieën op van zwaar naar licht. Voor deze actualisatieslag is 3 jaar aan extra inzet nodig, van medio 2020 tot en met medio 2022.

26.    Projectleider openbare ruimte
Er is een tekort aan capaciteit om complexe (civieltechnische) projecten te begeleiden. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door  het nieuwe integrale beheer van de openbare ruimte. Anderzijds door de aantrekkende economie en de ambitie van college en de raad. De afdeling wordt vaker ingezet bij projecten van maatschappelijk beleid, ruimtelijke ontwikkeling en het projectenbureau.

27.    Vastgoed en basisadministratie adressen en gebouwen
Zonder deze inzet lopen we bij het vastgoed risico's  als verkeerde investeringen en situaties als ongewenste onderhuur. Bij de basisregistraties adressen en gebouwen ontstaan achterstanden waardoor we niet voldoen aan rijksregelgeving.

28.    Woningbouw
De raad heeft ambities. Bouwen om te wonen. In 2019 stelde u eenmalig € 150.000 beschikbaar voor aanjagen woningbouw. Dit geld is structureel benodigd om echt meters te kunnen maken. Werken aan goed wonen en leven in Medemblik. We ramen ook inkomsten. Dit komt door kostenverhaal bij woningbouw van derden.

29.   Vergunningverlening
Met dit budget verlenen wij tijdig vergunningen voor bouwen en evenementen. In deze periode van hoogconjunctuur zijn er veel aanvragen. Wij kunnen onze dienstverlening handhaven en aanvragen binnen de wettelijke termijnen blijven afhandelen.

30.    Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
We brengen de beheergegevens op orde. Dit is noodzakelijk om aan te sluiten bij de harmonisatie van het Beheer Openbare Ruimte (BOR) in Westfriesland en om voorbereid te zijn op de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap.