Begroting 2020

Nieuw beleid 2020-2023

Vervolg basis op orde

Vervolg basis op orde

7.   Sociaal domein
Vanaf 2020 ramen we realistisch voor het sociaal domein. Dit kan omdat we nu de middelen hiervoor hebben. Realistisch ramen betekent uitsluitend die bedragen opnemen in de begroting die we per onderdeel (Wmo, jeugd, participatie etc.) nodig hebben om onze wettelijke taak uit te voeren. De basis voor de financiële inschatting zijn onze uitgaven van de afgelopen 3 jaar.
Met het realistisch meerjarig ramen volgt het sociaal domein de uitgangspunten van de begroting van Medemblik.

8.   Integraal Huisvestingsplan (IHP)
De raad heeft in 2017 het Integrale Huisvestings Plan onderwijs (IHP) vastgesteld. In het IHP staan de scholen die de komende jaren nieuw gebouwd of levensduur verlengend gerenoveerd worden. De financiële raming van deze schoolprojecten in de meerjarenbegroting 2019 -2022 is gebaseerd op een bouwnorm van € 2.050,- per m2. De VNG heeft onlangs het advies gegeven om de normbedragen aan te passen.
Dit betekent een verhoging van het budget voor de jaren 2019 - 2022 van totaal € 334.000,-. Waarschijnlijk is de nieuwe VNG-norm ontoereikend vanwege de forse stijging van de bouwkosten. In de begroting gaan wij vooralsnog uit van deze nieuwe norm. Indien blijkt dat dit bedrag ontoereikend is, dan komen wij met nadere voorstellen.

We informeerden u in informatienota DOC-19-172221 over het uitstellen van de plannen voor de Maria Bernadetteschool in de kern Medemblik. Deze school stond voor 2019 in de planning. Het financieel effect van het uitstellen is verwerkt in de begroting.

9.    Datamanagement sociaal domein
Met behulp van datamanagement vergroten we onze grip op de kosten in het sociaal domein Data geven inzicht in stapeling van voorzieningen en in de effectiviteit van interventies. Ze helpen bij het vinden van knoppen waar we in ons beleid aan kunnen draaien. We willen ook de monitoring en evaluatie van onze inzet op preventie inrichten. Om dit goed in te richten is aanvullende kennis en ervaring nodig.

10.    Regatta Medemblik
Dit voorstel werd met een amendement geschrapt uit de begroting.

11.    Wmo en jeugd
Een adviesbureau onderzocht de formatie van Wmo-consulenten en Jeugdhulpverleners. De omvang van de formatie voor de gemeente werd afgezet tegen vergelijkbare gemeenten, zowel qua omvang, bevolkingssamenstelling en karakter van de gemeente (kernen/ plattelandsgemeente). Reden hiervoor is de toenemende werkdruk. We volgen het advies op om de vaste formatie op peil te brengen. Ook kijken we naar een verdere verbetering van onze werkprocessen en het terugdringen van administratieve lasten. Daarmee voorkomen we oplopende wachttijden voor onze inwoners. Ook brengen we ziekteverzuim en kosten voor externe inhuur terug.

12.    Visie voorzieningen
Dit voorstel werd met een amendement geschrapt uit de begroting.