Begroting 2020

Nieuw beleid 2020-2023

Toelichting dekkingsplan

Toelichting dekkingsplan

39.    Gemeentenieuws
Dit voorstel werd met een amendement geschrapt uit de begroting.

40.    Printers
Door het aantal printers te halveren kunnen wij besparen. We stimuleren hiermee ook het digitaal werken.

41.    Abonnementskosten
Door onze abonnementen kritisch tegen het licht te houden kunnen we besparen. Medewerkers kunnen hun informatie mogelijk op een andere manier verkrijgen.

42.    Kunst en cultuur
We brenge n vanaf 2021 € 5.000,- in mindering op het budget voor ‘Meer Muziek in de klas’. Dat betekent dat het bedrag per leerling wat beschikbaar is iets omlaag gaat. Daarnaast brengen we vanaf 2020 € 5.000,- in mindering op het uitvoeringsbudget van de cultuurcoordinator. De coördinator en de partners uit het Cultuur Platform zullen op zoek moeten naar nieuwe / extra bronnen van inkomsten om de gewenste activiteiten voort te zetten.

43.    Sociaal domein ‘oud’
We brengen het budget voor innovatie in het sociaal domein terug. Met het beschikbare budget gaan we vooral op zoek naar  effectievere en efficiëntere manieren van werken en zorgverlening. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar de lopende abonnementen. Hier hebben we in kunnen schrappen. Verder brengen we de kosten voor externe inhuur verder terug door het in dienst nemen van professionals die structureel werkzaam zijn voor de wijkteams.

44.    Leefbaarheid
We ramen incidenteel € 10.000,- af voor maatregelen en acties die uit de kernagenda’s voortkomen.

45.    Klokuurvergoeding
Door de vergoeding voor het bewegingsonderwijs voortaan door te belasten aan SG De Dijk.

46.    Subsidies

  • Op verzoek van de raad zijn in 2018 in de begroting extra middelen (€ 7.500,-) opgenomen voor subsidie aan de dorpsraden. De dorpsraden hebben wel extra subsidie gevraagd, maar het extra geraamde budget blijkt vooralsnog niet geheel nodig te zijn. Vanwege de onder uitputting kan het budget met € 2.000,- af geraamd worden.
  • Door het vrijvallen van een gemeentelijke lening kan de subsidie aan het zwembad Nibbixwoud-Wognum verlaagd worden.
  • Met het AKB (Activiteiten- en Kernenbudget) ondersteunt de gemeente Medemblik (kleinschalige) initiatieven die de leefbaarheid en sociale binding binnen de gemeente bevorderen. Via het programma Leefbaarheid werken we de laatste jaren integraal aan kernagenda’s. We zien dat ‘ontschotting’ plaats vindt. Door de integrale aanpak kan bij het realiseren van projecten gebruik worden gemaakt van diverse budgetten. De doelstellingen van het AKB liggen in het verlengde van de doelstellingen van het programma Leefbaarheid. Door deze werkwijze kan tot een afbouw van het AKB gekomen worden tot een bedrag van € 40.000,-.

47.    Vrijwilligers
We kiezen ervoor om onze inzet voor waardering en ondersteuning van vrijwilligers te verdiepen te komende jaren. We blijven inzetten in op de Vrijwilligersprijs en de Regiokracht Kortingskaarten. Van beiden weten we dat de vrijwilligers dit zien als waardering én ondersteuning van hun inzet. We gaan daarnaast gericht activiteiten organiseren voor specifieke groepen vrijwilligers. Naast waardering willen we ons ook richten op deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld rondom diverse thema’s. Het vrijwilligersfeest in de huidige vorm wordt niet meer georganiseerd. Dit levert een besparing op.

48.    Onderhoud sport
Op basis van de inzichten van de afgelopen jaren kunnen we besparen op de onderhoudsbudgetten voor de ijsbanen en niet-groene sportcomplexen.

49.    Keuzes en efficiency accommodaties lange termijn
We ontwikkelen een visie op wat voor gemeente we willen zijn. Daar volgt beleid uit voor voorzieningen en accommodaties. Het accommodatiebeleid willen we als kader meegeven dat dit vanaf 2023 een structurele financiële besparing van € 100.000,- dient op te leveren. Dit kan keuzes met zich meebrengen over de omvang van het maatschappelijk vastgoed. Zo kan een  gebiedsgerichte benadering van accommodaties mogelijk tot besparingen leiden. We kunnen kijken of (sport)accommodaties die overdag leeg staan, gebruikt kunnen worden voor sociaal-culturele of andere activiteiten. Dit kan efficiency-voordelen opleveren. We doorlopen de komende jaren een zorgvuldig en participatief proces om te komen tot de visie en de keuzes in het voorzieningen- en accommodatiebeleid.

50.    Economische zaken
Verlaging ambitie in economisch programma en begroting.

51.    Ruimtelijke ontwikkeling
Door inzet op kostenverhaal bij woningbouwprojecten van derden en projectfinanciering verhalen we deze kosten.

52.    Duurzaamheid
Verlaging ambitie verduurzaming leefomgeving, woningbouw van toekomstbestendige bedrijventerreinen en winkellocaties.

53.    Toeristenbelasting
We verhogen de recreatieve heffingen van € 1,13 naar € 1,50.