Begroting 2020

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelasting

1 Onroerende zaakbelastingen

Deze belasting heffen we van iedere eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijf.
Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stellen we van alle onroerende zaken jaarlijks de waarde vast. De WOZ-waarden vormen de grondslag voor de tariefbepaling van de Onroerend zaakbelasting (OZB). De waardering van alle onroerende zaken is nog in volle gang. Om die reden kunnen we de tarieven voor 2020 nog niet berekenen.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien.

In de raming houden we rekening met de extra opbrengst voor het ondernemersfonds.

Bedragen * € 1.000,-

2018

2019

2020

Eigenaar woning

3.844

3.869

3.994

Gebruiker niet-woning

958

1.059

1.036

Eigenaar niet-woning

1.385

1.395

1.483

Totaal

6.187

6.324

6.514

De OZB stijgt in 2020 met meer dan 1,4%. Dit komt met name door toename van woningbouw.
Uitbreiding van het belastinggebied zorgt voor hogere opbrengsten.